Privacybeleid

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van Wetsdecreet nr. 196 van 30 juni 2003 is Accademia Italiana – Accademia Internazionale, met hoofdzetel in Ascoli Piceno (AP) in Corso Vittorio Emanuele 19, als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om bepaalde informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt binnen het domein http://www.accademia-italiana.com.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Naam, Achternaam, Geslacht, Beroep, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adres, Stad, Land, E-mail, Telefoon, Gewenste cursus, Begindatum cursus, Einddatum cursus, Huisvesting, Italiaans taalniveau, Eerdere studies. Waar dat wettelijk vereist is, zal u worden gevraagd uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook worden het IP-nummer en het type browser dat u gebruikt om verbinding te maken met het domein www.accademia-italiana.com verwerkt (niet-identificeerbare gegevens), die automatisch worden geregistreerd door de logische apparatuur voor de bescherming en controle van de toegang tot het domein (LOG FILES). Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om het netwerkverkeer naar het domein www.accademia-italiana.com te controleren. In het geval dat via het domein www.accademia-italiana.com gevoelige persoonsgegevens worden verzameld in de zin van art. 4 letter D van wetsbesluit nr. 196/2003, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld om – op de wettelijk voorgeschreven wijze – de betreffende toestemming schriftelijk te verlenen. Bij betaling per creditcard via het domein www.accademia-italiana.com (on-line registratie), wordt de veiligheid van de gegevens gegarandeerd door SSL-encryptie.

DOEL VAN DE BEHANDELING

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is voor: het beheer van de relatie met Accademia Italiana – Accademia Internazionale, met name met het oog op het aanbieden van cursussen en ondersteunende diensten in verband met het aanbieden van opleidingen; doeleinden die strikt verband houden met en nuttig zijn voor het beheer van deze relatie (bijv. voor het verkrijgen van precontractuele informatie en het uitvoeren van diensten en activiteiten, zoals contractueel overeengekomen), doeleinden van analyse van verkregen informatie om, door middel van het verzenden van informatie, de levering van diensten en activiteiten, zoals contractueel overeengekomen, voor te stellen. (b.v. voor het verkrijgen van precontractuele informatie en om de diensten en operaties uit te voeren, zoals contractueel overeengekomen), doeleinden van analyse van de verkregen informatie om u, door het versturen van promotionele informatie, inclusief online, goederen en diensten aan te bieden die voor u van belang geacht worden; doeleinden in verband met de controle van de voortgang van klantrelaties en de controle van krediet- en frauderisico’s in verband met de diensten die Accademia Italiana – Accademia Internazionale levert; doeleinden in verband met wettelijke verplichtingen en inschrijving van autoriteiten of toezichthoudende instanties; om te voldoen aan wat wettelijk verplicht is.

METHODEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

In verband met de bovengenoemde doeleinden zullen de gegevens die u elektronisch hebt verstrekt door het invullen van de formulieren op de inzamelpunten op het domein http://www.accademia-italiana.com onderworpen worden aan computer- en papierverwerking en verwerkt worden met speciale computerprocedures om de diensten die Accademia Italiana – Accademia Internazionale u kan aanbieden aan te passen. De gegevens zullen op zodanige wijze worden verwerkt dat de logische en fysieke veiligheid en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd, en kunnen worden verwerkt met behulp van manuele of geautomatiseerde instrumenten die zijn ontworpen om de gegevens op te slaan, door te geven en te delen. De logica van de behandeling zal strikt verband houden met de geïllustreerde doeleinden, in het bijzonder, uw gegevens onderworpen aan alle behandelingen voorzien in art. 4 letter A van het Wetsdecreet. 196/03 zal worden opgeslagen en / of verwerkt door speciale computer procedures, en verwerkt door degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens in verband met de hierboven genoemde activiteiten en al die nodig zijn voor het onderhoud en / of uitvoering en / of beëindiging van de relatie met u (de lijst van medewerkers is beschikbaar op ons hoofdkantoor in Corso Vittorio Emanuele 19, Ascoli Piceno) en door personen of juridische entiteiten die, onder contract met Accademia Italiana – Accademia Internazionale specifieke diensten verlenen of aanverwante activiteiten, instrumentele of ondersteuning die van Accademia Italiana – Accademia Internazionale uit te voeren.

MEDEDELING VAN GEGEVENS

Uw gegevens zullen of kunnen – mits uw toestemming is gegeven op de wettelijk voorgeschreven wijze – worden meegedeeld aan derden, zoals: Banken belast met de afwikkeling van betalingen volgens de overeengekomen modaliteiten; Verzekeringsinstellingen voor de vaststelling van eventuele schadevergoedingspraktijken; Bevoegde instanties of organisaties voor de vervulling van de desbetreffende verplichtingen binnen de grenzen van de wet; Bedrijven/entiteiten verbonden met Accademia Italiana – Accademia Internazionale om het aanbod van diensten aan studenten uit te breiden en te vervolledigen; Personen of rechtspersonen die op grond van een contract met Accademia Italiana – Accademia Internazionale specifieke verwerkingsdiensten verlenen of activiteiten uitvoeren die verband houden met, instrumenteel zijn voor of ondersteunend zijn aan die van de school; Personen of rechtspersonen die specifieke diensten verlenen aan studenten van Accademia Italiana – Accademia Internazionale en voor wie de school als tussenpersoon optreedt; het domein www. accademia-italiana.com bevat hyperlinks die geen communicatie naar andere domeinen vormen; Accademia Italiana – Accademia Internazionale is niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op de privacy die door dergelijke sites ten nadele van haar worden uitgevoerd.

VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

Het verstrekken van gegevens is niet verplicht, maar wel onontbeerlijk voor de correcte nakoming van precontractuele of contractuele verplichtingen, en in het algemeen voor het verrichten van alle door de wet vereiste handelingen. Elke weigering om uw persoonsgegevens te verstrekken, of om in te stemmen met de verwerking ervan of met de mededeling ervan aan de personen die tot de bovenvermelde categorieën behoren, zal leiden tot moeilijkheden bij de uitvoering van alle contractuele betrekkingen tussen u en ons bedrijf, evenals bij het gebruik van diensten die ermee verbonden zijn.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

Ten slotte delen wij u mee dat artikel 7 van wetsdecreet 196/03, waarvan de tekst integraal in de bijlage is opgenomen, aan de belanghebbenden de uitoefening van specifieke rechten verleent. U hebt in het bijzonder het recht om van Accademia Italiana – Accademia Internazionale bevestiging te krijgen over het al dan niet bestaan van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, en mededeling van dergelijke gegevens in begrijpelijke vorm. U kunt ook vragen om de oorsprong van de gegevens te kennen, evenals de logica en de doeleinden die aan de verwerking ten grondslag liggen; u kunt – voor zover wettelijk toegestaan – de annulering, de omzetting in anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, verkrijgen; evenals de bijwerking, de rectificatie of, indien er belang bij is, de integratie van gegevens. Ten slotte kan hij zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

TITULAIR ONDERWERP

De eigenaar van de gegevensverwerking is Accademia Italiana – Accademia Internazionale met zetel in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 19. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is dezelfde eigenaar van het bedrijf, Accademia Italiana – Accademia Internazionale.

INTREKKING VAN TOESTEMMING VOOR VERWERKING

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken door middel van de REVOKING-procedure. Indien u wenst dat de verwerking van uw gegevens wordt onderbroken door annulering of vernietiging van de desbetreffende opnamen of reproducties, kunt u een e-mail sturen naar het adres info @ accademia-italiana. com, of stuur een fax vergezeld van een fotokopie van uw identiteitsbewijs – dat onmiddellijk zal worden vernietigd – met de volgende tekst: “intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens” naar het volgende nummer +39 0736 621011, of schrijf met dezelfde inhoud als hierboven een aangetekende brief A/R naar het volgende adres Accademia Italiana – Accademia Internazionale, Corso Vittorio Emanuele 19, 63100 Ascoli Piceno (AP) – Italië.

VERANTWOORDELIJK

De website www.accademia-italiana.com wordt beheerd door Accademia Italiana – Accademia Internazionale.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Accademia Italiana – Accademia Internazionale met maatschappelijke zetel in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 19.

BIJLAGE

Art. 7 (van wetsbesluit 196/03) Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten

1. De betrokkene heeft recht op bevestiging van het al dan niet bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ongeacht of deze reeds zijn opgeslagen, en op mededeling van deze gegevens in begrijpelijke vorm.
2. U heeft het recht geïnformeerd te worden a) over de bron van de persoonsgegevens; b) over de doeleinden en de methoden van de verwerking; c) over de op de verwerking toegepaste logica, indien deze met behulp van elektronische middelen geschiedt; d) over de identificatiegegevens betreffende de voor de verwerking verantwoordelijke, de gegevensverwerkers en de overeenkomstig artikel 5, lid 2, aangewezen vertegenwoordiger; e) over de entiteiten of entiteitcategorieën aan wie of welke de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld en die of welke van deze gegevens kennis kunnen nemen in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger(s) op het grondgebied van de staat, gegevensverwerker(s) of persoon (personen) die met de verwerking is (zijn) belast.
3. De belanghebbende heeft het recht om a) het bijwerken, rectificeren of, in voorkomend geval, integreren van gegevens; b) het wissen, in anonieme vorm omzetten of afschermen van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van de gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt; c) een verklaring dat de in de punten a9 en b) bedoelde verrichtingen, alsmede de inhoud ervan, zijn meegedeeld aan de instanties waaraan de gegevens zijn verstrekt of die de gegevens hebben verspreid, tenzij dit onmogelijk blijkt of een inspanning vergt die duidelijk niet in verhouding staat tot het te beschermen recht.

4. U hebt het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken, a) op legitieme gronden, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook al zijn deze relevant voor het doel van de verzameling; b) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van reclamemateriaal of voor rechtstreekse verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.